സമഗ്രയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ എന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കാം
പുതുതായി ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ സൈന്‍ അപ്പ്‌ ഉപയോഗിക്കാം തുടര്‍ന്ന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം
How to Register in Samagra Portal?
Step 1: Type https://samagra.kite.kerala.gov.in/ on the address bar using any of the web browser.
Step 2: Here you can see this window. As marked in this illustration, click ‘sign-up’
Step 3: After entering all the details, click ‘sign-up’ NB: Spaces are not allowed in the user name.
Step 4: The message as given below in the illustration would appear, once the registration is done successfully. If the registration is over, you should contact your District IT coordinator/Principal/HM /School IT coordinator to approve your application. Only after the approval of your application, you will be able to proceed further. It is the duty of the IT coordinator/Principal/HM to approve the teachers who have done ‘sign up’ in Samagra. As soon as the the teachers register in Samagra, they should approve them without any delay.
Step 5: If your application is approved by the higher level authority, enter username and password to log in.


ഇവിടെ യുസര്‍ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ എന്നിവ  നല്‍കി ലോഗിന്‍ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (Teachers ).സമ്പൂർണ ലോഗിൻ എന്ന ഓപ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഇവിടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോഗിനാണ്(HM) അപ്പോള്‍ Sampoorna Login എന്ന ബട്ടണ്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.
Teaching Plan Preparation |Approving Teaching Plan|Download Teaching Plan|Offline Samagra|Text Books All Classes |Scheme of Works (Updated STD 9&10) |Modified Teacher Text -STD 9 & 10 (Hand Book) എന്നിവക്ക്‌ താഴെ   ചേർക്കുന്ന Video ,Downloads എന്നിവ നോക്കുക .

 CREATING TEACHING PLAN
 
APPROVING   TEACHING  PLAN
   
DOWNLOAD TEACHING PLAN

 

OFFLINE  SAMAGRA
 


RESOURCE LIST PREPARATION


ഹെ‍ഡ്മാസ്റ്റർ അംഗീകരിച്ച Teacher’s Plan ൽ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം ചേർക്കുന്ന വിധം Headmaster/ Principal Login

How to login as Headmaster/ Principal( User Approval, Password reset for teachers...

അദ്ധ്യാപകർ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച Teacher’s Plan പരിശോധിക്കുന്ന വിധം